Estacions

Totes les estacions i baixadors de la línia van teni una mateixa concepció aquitectònica que els hi donava una certa coherència dins del mateix estil, encara que els edificis fossin tant diferents:

Estació de Girona
Encara que era una estació de primera categoria no va diexar mai de ser una estació provissional, tenia instal·lacions complemetàries. El projecte era la construcció d'una estació com la de Sant Feliu de Guíxols, pero motius d'ordre econòmic sempre van postposar la seva construcció.

Estación de Gerona

Foto pertanyent al fons d'ASAFEGI

Baixador de La Creueta
El baixador de la Creueta, situat al kilòmetre 2,979 i avui dia ja desaparegut, era una construcció molt reduïda amb una sola entrada per façana i teulada a dues aigües.

Apeadero de La Crehueta

Foto presa per Charles F. Firminger el 20 d'abril de 1968

Estació de Quart
L'estació de Quart era de 3a categoría i estava situada al punt kilomètric 6,086, tenia un edifici un xic mes gran que els baixadors i tenia dues portes per façana i diferent disposició de finestres. També amb teulada a dues aigües.

Estación de Quart

Fotografia de Les Dench

Baixador de Llambilles
El baixador de Llambilles, situat al kilòmetre 8,448 tenia només la via general i quatre edificis. L'edifici de passatgers era pràcticament idèntic al de La Creueta, normalment utilitzat per l'encarregada del mateix, i com a sala d'espera s'utilitzava un edifici annex de 31 metres quadrats. Completaven el baixador un petit magatzem i els serveis.

Apeadero de Llambillas

Fotografia de Charles F. Firminger

Baixador de Llebrers
El baixador de Llebrers, situat al pult kilomètric 10,770, no tenia cap edific, només una andana a la part esquerre segons el sentit de marxa de Girona cap a Sant Feliu, i tan sols tenia un indicador.

 

Estació de Cassà de la Selva
Estació de segona categoria, situada al km. 13,142, ocupava més extensió per tenir dues vies de servei a ambdós costats de la via principal. Cadascuna es perllongava per un dels dos costats fins una topera. Les més propera a la estació en sentit cap a Sant Feliu, la més allunyada en sentit cap a Girona. A més de la estació amb teulada a 4 aigües tenia un cobert per a vies i obres, un moll cobert i un altre descobert, i els típics lavabos de la línia amb teulada a 4 aigües.

Estación de Cassá de la Selva

Fotografia de Charles F. Firminger

Baixador d'Esclet
El baixador d'Esclet es trobava al km. 16,480 de la línia, no tenia cap edifici, només una andana a la part dreta segons sentit de Girona cal a Sant Feliu i només tenia un indicador.

Estació de Llagostera
L'estació de Llagostera es trobava al km. 20,756 de la línia, tenia dues vies de pas un altres dues per al moll cobert al costat Sant Feliu. L'edifici era pràcticament idèntic al de Cassà de la Selva per ser una estació de 2a categoria. Era la estació on es feia la càrrega d'aigua dels tancs de la locomotora, per la qual cosa tenia un tanc d'aigua fet d'obra vista al costat contrari del moll. Tenia també una petita plataforma giratòria per introduir vagons en una via perpendicular de la farinera.

Estación de Llagostera

Fotografia de Charles F. Firminger

Baixador de Font Picant
El baixador de la Font Picant-Bell Lloc estava situat al km. 29,334 de la línia, a diferencia del altres baixadors, aquest tenia dues vies de pas i un topall costat Girona. L'edifici de passatgers era senzill amb teulada a dues aigües i 71 metres quadrats. Allunyat de l'edifici de l'estació es trobava l'edifici del restaurant, el qual va ser construit per un particular però poc desprès va passar a ser propietat de la companyia.

Apeadero de La Font Picant

Fotografia pertanyent al fons d'ASAFEGI

Estació de Santa Cristina
L'estació de 3a categoria de Santa Cristina estava situat al km. 31,825 de la línia, tenia a més dels típics lavabos un pou i un pas a nivell.

Estación de Santa Cristina d'Aro

Fotografia pertanyent al fons d'ASAFEGI

Estació de Castell d'Aro
L'estació de 3a categoria de Castell d'Aro estava situada al km. 34,224 de la línia, tenia a més de l'estació amb teulada a dues aigües, els típics lavabos, un pou, un petit cobert per darrera dels lavabos i més allunyat i a prop de la riera una caseta de vies i obres, gairebé a davant del topall.

Estación de Castell d'Aro

Fotografía pertanyent a Allan Barnes

Baixador de S'Agaró
El baixador de S'Agaró estava situat al km. 37,020 de la línia i s'utilitzava normalment a l'estiu pels banyistes. Constava d'un petit cobert fer amb carcassa i teulada d'uralita, que donava l'ombra als passatgers i una petita caseta de vies i obres.

Apeadero de s'Agaró

Fotografia pertanyent a Jean Paul Viennois

 

Branc al port de Sant Feliu de Guíxols
El branc al port de Sant Feliu es va construir amb posterioritat a la línia, el 1920. PArtia del km. 38,710 i a poc més d'un kilòmetre de baixada arribava al port.

Puerto de San Feliu de Guíxols

Fotografía pertanyent al fons d'Ignasi Griñón

Estació de Sant Feliu de Guíxols
L'estació de Sant Feliu de Guíxols era de primera categoria i estava situada a la part mitjana de Sant Feliu, en ple centre. Constava d'una estació d'alta velocitat (passatgers), una de baixa velocitat (mercaderies), dipòsit de locomotores, molls coberts i descoberts, magatzems varis i tots els edificis relacionats amb el taller, que es trobaven enfrontats a la estació al costat muntanya.

Estación de San Feliu de Guíxols

Fotografia pertanynet al fons de l'Arxiu municipal de Sant Feliu de Guíxols


Si teniu informació o fotografies que poden interessar des del punt de vista històric i que podeu deixar-me, si us plau, envieu-me un mail i us contactarè.  Aquesta plana no té cap interès comercial.


 

Català